Homestays and Housing near Strayer University, Plano Campus

Homestays and Housing near Strayer University, Plano Campus (7)
5 mi from school
2 Bedrooms, Sleeps 1-4 guests
$450 Per Month
7 mi from school
2 Bedrooms, Sleeps 1-2 guests
$2500 Per Month
6 month minimum stay
Susie's Homestay
8 mi from school
2 Bedrooms, Sleeps 1-2 guests
$1500 Per Month
5 night minimum stay
Beakley’s Home (Famales Only)
9 mi from school
2 Bedrooms, Sleeps 1-2 guests
$1200 Per Month
3 month minimum stay
Sissy's Homestay
9 mi from school
2 Bedrooms, Sleeps 1-2 guests
$1500 Per Month
Julie's Homestay
11 mi from school
2 Bedrooms, Sleeps 1-2 guests
$750 Per Month
3 month minimum stay
11 mi from school
1 Bedroom, Sleeps 1-2 guests
$800 Per Month
6 month minimum stay